Wednesday, August 13, 2014

"นิสัยสร้างสุข"

เนื้อหาบรรยายธรรม จากพระอาจารย์ณรงค์ชัย ชมรมพุทธดีแทค 26-6-2557

"...ถ้า เราสามารถแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีได้ในชาตินี้ หรือสั่งสมนิสัยที่ดีๆ ได้ในชาตินี้ เช่น ใส่บาตรทุกวัน นั่งสมาธิทุกวัน ... ก็จะกลายเป็นนิสัยที่ดีติดตัวเราไปข้ามชาติ..."
...เอาบุญสวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และ ถวายปัจจัยบูชาธรรมพระอาจารย์ณรงค์ชัย ฐานชโย มาฝากค่ะ
วันนี้พระอาจารย์แสดงธรรมหัวข้อ "นิสัยสร้างสุข" เนื้อหาตามบันทึกได้ มีดังนี้
- นิสัย คือ สิ่งที่ทำบ่อยๆ ซำ้ๆ
- สันดาน คือ พืิ้นเพของจิต จิตที่ได้รับการอบรมมาเป็นเวลาช้านานหลายภพหลายชาติ จะมีพื้นฐานโน้มเอียงไปในทางดีก็ได้ เสียก็ได้
นิสัย เป็ยสิ่งที่ติดตัวไปได้ข้ามภพข้ามชาติ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่า เราต้องหมั่นแก้ไขอบรมตนเอง จึงจะมีนิสัยที่ดีติดตัวไปข้ามชาติ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะฯ กล่าวไว้ว่า
" ใจ เป็นนายของกาย"
"นิสัย เป็นนายของใจ"
พระพุทธเจ้าค้นพบ อริยสัจ 4 สิ่งแรก คือ "ทุกข์"
ทุกคนปรารถนาความสุข แต่พื้นฐานชีวิตจริงๆ คือ ความทุกข์...เราต้องแก้ปัญหาให้ถูกทาง
ทุกข์ประจำชีวิตของชาวโลก
1. ทุกข์ประจำสังขาร
2. ทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน
3. ทุกข์จากเศรษฐกิจ
4. ทุกข์จากกิเลส
ถ้าเราอยากมีความสุข เราน่าจะมีวิธีการที่กำจัดความทุกข์ออกไป ดังนี้
5 นิสัยสร้างความสุข (Universal Goodness (UG)
1. ความสะอาด (Cleanliness)
2. ความมีระเบียบ (Orderly)
3. ความสุภาพ (Polite)
4. ความตรงต่อเวลา (On time)
5. การนั่งสมาธิ Meditation ข้อนี้สำคัญที่สุด ข้อนี้จะไปแก้ทุกข์จากข้อที่ 4 คือ ทุกข์จากกิเลสด้วย
"...ถ้า เราสามารถแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีได้ในชาตินี้ หรือสั่งสมนิสัยที่ดีๆ ได้ในชาตินี้ เช่น ใส่บาตรทุกวัน นั่งสมาธิทุกวัน ... ก็จะกลายเป็นนิสัยที่ดีติดตัวเราไปข้ามชาติ..."
สำหรับพระนั้น "เราบวชเพื่อกำจัดทุกข์ให้ตัวเอง"
เขาว่ากันว่า ...อะไรที่ทำเกิน 21 วันจะกลายเป็นนิสัย... ลองแก้ไขกันดู ให้นั่งสมาธิไปทุกวัน