Tuesday, May 21, 2013

ธรรมจักร

จักรธรรม หรือ ธรรมจักร

ปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ มีชื่อปรากฎในพระไตรปิฏกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" -ธรรมราชรถ ที่ปรารถนาจะใช้บรรทุกสรรพเวไนยสัตว์ทั้หลาย ออกจากห้วง วัฏฏสงสารไปสู่แดนเกษม คือพระอมตนิพพาน ที่พระองค์ทรงเป็นสารถีเอง

ส่วนประกอบสำคัญประการหนึ่ง ที่จะทำให้รถแล่นไปสู่ที่หมายก็คือล้อรถ หรือที่เรียกว่าจักร นั่นเอง ดังนั้นล้อแห่งราชรถจึงได้ชื่อว่า จักรธรรม หรือธรรมจักร

อ้างอิงคำสอนคุณครูไม่เล็ก
จากหนังสือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยทตฺตชีโว ภิกฺขุ