Wednesday, December 12, 2012

บุคคลร่วมสมัยกับเจ้าชายสิทธัตถะ(นอกอินเดีย)


วันนี้มีความคิด ยกเรื่องราวบนประวัติศาสตร์โลกสมัยพุทธกาล
ใครบ้างที่ได้อยู่ร่วมสมัยกับเจ้าชายสิทธัตถะ(นอกอินเดีย)

Nebuchadnezzar II  ผู้สร้างสวนลอยแห่งบาบิโลน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สิ้นพระชนม์หลัง เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ 1 ปี
ไซรัสมหาราช กษัตริย์เปอร์เซีย
Servius Tullius กษัตริย์โรมัน สมัยก่อนสาธารณรัฐ
Amasis II ฟาโรห์ราชวงศ์ที่ 26 แห่งอียิบต์
โจวจิ้งหวาง, กษัตริย์แห่งราชวงศ์โจวแห่งจีน
โจวหลิงหวาง กษัตริย์แห่งราชวงศ์โจวแห่งจีน ผู้สร้างสุสานทรงพีระมิดในจีน
อ๋อง 7 แคว้น ยุคชุนชิว
โซโรอัสเตอร์ ผู้ก่อตั้งความเชื่อแบบโซโรอัสเตอร์ในเปอร์เซีย
ขงจื๊อ เกิดหลังประกาศโอวาทปาติโมกษ์ 1 ปี
เล่าจื๊อ ผู้ตั้งลัทธิเต๋า
ซุนวู ผู้เขียนตำราพิชัยสงคราม เกิดก่อนปรินิพพาน 1 ปี
Solon รัฐบุรุษ และกวีชาวกรีก
Thales นักปรัชญาชาวกรีกรุ่นแรก
Epicharmus  นักปราชญ์และนักประพันธ์(ดราม่า)ชาวกรีก
พีธากอรัส นักคณิตศาสตร์ชาวกรีก
จักรพรรดิ Suizei แห่งญี่ปุ่น
Croesus กษัตริย์แคว้น Lydia เจ้าของวลี "Rich as Croesus" รวยอย่างครีซัส

รวบรวมจาก www.wikipedia.org